Audytor OZC
 

Audytor OZC

Program Audytor OZC 6.1 służy do wspomagania obliczania projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń, określania sezonowego zapotrzebowania na energię cieplną do ogrzania budynków oraz w wersji Audytor OZC 6.1 Pro wykonywania Świadectw Energetycznych budynków i ich poszczególnych części. 

Najnowsza wersja programu Audytor OZC pozwala na graficzne tworzenie modelu budynku. Do programu można wczytać podkłady budowlane, następnie na nich narysować ściany, dachy, stropy itp..., po czym wstawić w nie okna i drzwi. Rysowany model wyświetla się w trójwymiarowym oknie. Pracuja w najnowszej wersji programu jest szybka i prosta. Tworząc model budynku niejednokrotnie można odnieść wrażenie budowania domku z klocków, co czyni pracę prawdziwą przyjemnością.

Obliczenia w programie Audytor OZC 6.1przeprowadzane są zgodnie z następującymi przepisami:

 • PN-EN ISO 6946 "Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania".
 • PN-EN ISO 13370 "Właściwości cieplne budynków - Wymiana ciepła przez grunt - Metody obliczania".
 • PN-EN ISO 14683 "Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik przenikania ciepła - Metody uproszczone i wartości orientacyjne".
 • PN-EN 12831 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego".
 • PN-94/B-03406 "Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3".
 • PN-EN ISO 13790:2009 "Energetyczne właściwości użytkowe budynków - Obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia",
 • PN-EN ISO 10077-1 "Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji - Obliczanie współczynnika przenikania ciepła - Część 1: Postanowienia ogólne",
 • PN-B-02025 "Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego" (obliczenia są wykonywane w oparciu o nowe dane klimatyczne podane przez Ministerstwo Infrastruktury).
 • PN-82/B-02403 "Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne".
 •   PN-EN ISO 13788:2003 „Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku -- Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa -- Metody obliczania”
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielna całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej - dotyczy Audytora OZC 6.1 Pro

Podane w aktualnych normach i rozporządzeniach metodyki obliczeń są w wielu przypadkach bardzo skomplikowane, zawierają wiele często mało istotnych szczegółów a dodatkowo roją się od błędów. Wieloletnie doświadczenie naszej firmy oraz zespołu tworzącego oprogramowanie (trzon firmy tworzą pracownicy i absolwenci Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej) umożliwiło opracowanie programu, który z jednej strony pozwala na wykonywanie obliczeń cieplnych obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami, z drugiej strony uwalnia projektantów od konieczności dogłębnego studiowania często zawiłych i niejasnych przepisów. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam na wyeliminowanie wielu błędów występujących w przepisach oraz wprowadzenie dodatkowych rozszerzeń metod obliczeniowych zwiększających elastyczność programu.
Zastosowane w programie rozwiązania (system dziedziczenia danych) sprawiają, że mimo skomplikowanych metod obliczeniowych oraz ogromnej liczby informacji niezbędnych do wprowadzenia w celu wykonania obliczeń, czas niezbędny na przygotowanie projektu nie jest zbyt długi. Nasz program wyposażyliśmy również w rozbudowany system diagnostyki błędów oraz interpretacji otrzymanych wyników.
Wszystko to w połączeniu z intuicyjnym i przejrzystym procesem wprowadzania danych sprawia, że program jest wstanie poprowadzić projektanta przez zawiły proces obliczeń zafundowany nam przez nowe, delikatnie mówiąc niezbyt udane, przepisy.

Program umożliwia:

 • Obliczenie współczynników przenikania ciepła U dla ścian, podłóg, dachów i stropodachów jednorodnych i niejednorodnych oraz okien i drzwi.
 • Tworzenie wykresów rozkładu temperatury i ciśnienia cząstkowego pary wodnej w przegrodach - pełnej analizy wilgotnościowej przegród budowlanych.
 • Obliczenie projektowego obciążenia cieplnego dla poszczególnych pomieszczeń według starej i nowej normy.
 • Obliczenie projektowego obciążenia cieplnego mieszkań, stref i całego budynku.
 • Wprowadzenie dowolnej wartości współczynnika liniowych strat ciepła przez mostek cieplny.
 • Uwzględnienia współczynnika zacienienia fsh wg normy PN-EN ISO 13790.
 • Na życzenie projektanta dobór wstępny wielkości grzejników w pomieszczeniach.
 • Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na energię cieplną potrzebną do ogrzania mieszkań, stref i całego budynku.
 • Wyznaczanie Świadectw Energetycznych zarówno dla całego budynku jak i dla wybranych części (stref, lokali, mieszkań).
 • Automatyczne przeliczanie strat ciepła pomieszczeń i całego budynku w przypadku zmiany konstrukcji (izolacyjności) przegród budowlanych.
 • Obliczanie budynków wyposażonych w różne systemy wentylacji (łącznie z układami z rekuperacją i recyrkulacją powietrza).
 • Uwzględnianie rekuperacji i recyrkulacji przy określaniu sezonowego zużycia energii.
 • Obliczenia wskaźników sezonowego zapotrzebowania na energię cieplną: EV [kWh / (m3ˇrok)], EA [kWh / (m2ˇrok)] EV [GJ / (m3ˇrok)], EA [GJ / (m2ˇrok)].

 

Wprowadzanie danych

Dane dotyczące projektu wprowadzane są na rysunku i powiązanych z nimi tabelami. Z każdym wprowadzonym elementem związany jest system kontroli poprawności, jak również system pomocy, pozwalający na uzyskanie informacji o wprowadzanej wielkości lub przywołanie odpowiednich danych katalogowych.
Proces wprowadzania danych składa się z omówionych poniżej kilku następujących po sobie etapów.
 

Dane ogólne
W danych ogólnych wprowadzane są wszystkie dane dotyczące całego budynku np. adres, strefa klimatyczna, opcje i parametry obliczeń, domyślne dane do Świadectw Energetycznych.

powiększ rysunekRys. 1 Zakładka Budynek - Wybór norm, wg których przeprowadzone zostaną obliczenia, strefy klimatycznej oraz edycja danych identyfikacyjnych projektu.

powiększ rysunekRys. 2 Zakładka Świadectwa z wprowadzonymi Danymi podstawowymi Świadectw energetycznych dla domu jednorodzinnego

Znaczną część danych ogólnych stanowią domyślne typowe dane dla całego budynku wykorzystywane w systemie dziedziczenia danych.

Zastosowany w programie unikalny System dziedziczenia danych sprawia, ze program w wielu wypadkach umożliwia automatyczne generowanie szczegółowych danych przy wprowadzaniu bryły budynku.
Takie rozwiązanie pozwala na uniknięcie wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji osobno w każdym pomieszczeniu.

W programie zastosowano rozbudowany moduł obliczania wentylacyjnych strat ciepła z możliwością definiowania wymagań higienicznych dla poszczególnych typów pomieszczeń. Istnieje również możliwość zadeklarowania różnych systemów wentylacji w poszczególnych częściach budynku. Możliwe jest obliczanie następujących systemów wentylacji:

 • Naturalna (grawitacyjna).
 • Mechaniczna wywiewna.
 • Mechaniczna nawiewno-wywiewna.
 • Mechaniczna nawiewno-wywiewna z rekuperacją i wymiennikiem gruntowym.
 • Mechaniczna nawiewno wywiewna z recyrkulacją.Rys. 3 Wprowadzanie danych o domyślnym systemie wentylacji w budynku

Program w praktyce nie ogranicza wielkości obliczanego obiektu. Możliwe jest wykonywanie obliczeń zarówno niewielkich obiektów jak i ogromnych budynków zawierających tysiące pomieszczeń.

Materiały budowlane
Dołączony do programu katalog materiałów budowlanych (Rys. 4) z możliwością dopisywania informacji o nowych materiałach, zwalnia użytkownika z konieczności pamiętania ich parametrów fizycznych. Funkcja automatycznego dołączania do pliku danych informacji o materiałach budowlanych użytych w projekcie, zapewnia możliwość swobodnego przenoszenia ich między komputerami bez konieczności uzupełniania katalogów o materiały dodane przez użytkownika. Dane o materiałach budowlanych, zostały podzielone na dwie kategorie tzn. materiały jednorodne oraz warstwy o budowie niejednorodnej.

Rys. 4 Okno Katalog materiałów jednorodnych - zakładka Podstawowe dane

Dane o przegrodach budowlanych
Program umożliwia wprowadzanie konstrukcji przegród budowlanych oraz wyznaczanie ich współczynników przenikania ciepła U w oparciu o metodyki podane w normach PN-EN ISO 6946 i PN-EN ISO 13370. Możliwe jest również wprowadzanie przegród o znanych współczynnikach przenikania ciepła.

Rys. 5 Definiowane konstrukcji niejednorodnej przegrody budowlanej.

Podczas wprowadzania danych możliwe jest obejrzenie rozkładu temperatury i ciśnienia cząstkowego pary wodnej w przegrodzie. Obliczenia przeprowadzone są wg normy PN-EN ISO 13788. Możliwe jest przeprowadzenie analizy kondensacji powierzchniowej (Rys. 6) wg warunku fRsi > fRsi dla stałej wilgotności, dowolnych klas wilgotności oraz pod kątem uniknięcia pleśni lub korozji. Możliwe jest również podanie przez użytkownika własnej Maksymalnej dopuszczalnej wilgotności względnej na powierzchni wewnętrznej Φsi.

Rys. 5 Analiza powierzchniowej kondensacji pary wodnej wg warunku fRsi > fRsi.

Program dostarcza również moduł do analizy międzywarstwowej kondensacji pary wodnej w przegrodach budowlanych oraz analizy strumieni kondensacji i akumulacji wilgoci (Rys. 7).

Rys. 7 Kondensacja międzywarstwowa w przegrodach budowlanych

Dane o pomieszczeniach
Dane o pomieszczeniach od wersji 6.0 wprowadzane są w formie rysunkowej (Rys 8a). Zostawiona została znana z wcześniejszych wersji forma tabelaryczna(Rys. 8c). Jeżeli struktura budynku zostanie zaimportowana z programu Autodesk Revit Architecture 2012 wyświetli się dodatkowe pole z trójwymiarową prezentacją zaimportowanego modelu (Rys. 8d).

Program wyposażony w funkcję graficznego tworzenia modelu budynku (od 6.0) pozwala na narysowanie modelu budynku. Następnie przeniesienie go do modelu obliczeniowego.

 

Rys. 8a Zakładka Pomieszczenia - widok edytora graficznego

Model budynku tworzy się dla każdej kondygnacji. W danej chwili użytkownik programu kontroluje tworzony model w trzech równocześnie wyświetlonych oknach:

 - płaskiego rzutu kondygnacji,

- płaskiego profilu przegrody,

- trójwymiarowego edytora całej bryły modelu budynku,

 oraz tabeli danych o zaznaczonym elemencie (np. długość, wysokość przegrody).

 

Okna i tabela są na bieżąco synchronizowane. Oznacza to, że zmiana wprowadzona w jednym z okien lub tabeli jest natychmiast widoczna w pozostałych trzech elementach.

 

Rys. 8b Zakładka Pomieszczenia - widok edytora graficznego

Tworzenie modelu rozpoczyna się od narysowania rzutu kondygnacji. Rzut kondygnacji można tworzyć na podstawie wczytanego pliku np. DWG, czy JPG. Wczytany plik wyświetla się jako podkład w oknie kondygnacji. Do użytkownika pozostaje narysowanie przegród na podkładzie.

 

Po zakończeniu dodawania przegród należy uruchomić narzędzie odnajdujące pomieszczenia.

 

Po stworzeniu graficznego modelu program przenosi dane do modelu obliczeniowego. Na tym etapie wykrywane są mostki cieplne. Model obliczeniowy wzbogacony o mostki cieplne wyświetla się w nowym oknie powiązanym z edytowalną tabelą. Istnieje zatem możliwość zweryfikowania stworzonego modelu.


Wizualizacja modelu obliczeniowego może pracować działa w trybach podglądu całego budynku, kondygnacji lub pomieszczenia. Istnieje wiele konfiguracji widoku tak, aby każdy użytkownik znalazł odpowiedni dla siebie. Można wyłączać widoczność stropów, mostków cieplnych, czy zmieniać przezroczystość przegród budowlanych. Wskazanie przegrody w podglądzie powoduje zaznaczenie jej w tabeli. Wymiary przegród, materiały z nich zbudowane oraz warstwy przegrody użytkownik może korygować. Również wskazanie mostków cieplnych zaznacza odpowiedni wiersz w tabeli z mostkami cieplnymi (Rys. 8e).

Program zawiera wiele funkcji przyspieszających proces tworzenia struktury budynku. Do najważniejszych z nich należą zdolność do automatycznego generowania danych domyślnych oraz system dziedziczenia danych umożliwiający uniknięcie wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji osobno w każdym pomieszczeniu. Jednocześnie w każdym elemencie budynku można indywidualnie wprowadzać dane dotyczące konstrukcji, typu ogrzewania, infiltracji, systemu wentylacji czy sezonowego zużycia energii co zwiększa jego elastyczność i umożliwia wykonywanie obliczeń dla obiektów o skomplikowanej strukturze.
Rozbudowane funkcje edycyjne tabel, np. kopiowanie i wklejanie ich fragmentów oraz rozbudowany system podpowiedzi do wprowadzanych danych, ma również niebagatelny wpływ na komfort pracy i czas potrzebny na wprowadzenie danych.

Rys. 8c Zakładka Pomieszczenia z listą wprowadzonych pomieszczeń

 


Rys. 8d Zakładka Pomieszczenia w trybie trójwymiarowej prezentacji modelu obliczeniowego

Rys. 8e Zakładka Pomieszczenia w trybie trójwymiarowej prezentacji modelu budynku z mostkami cieplnymi zaimportowanego z programu Autodesk Revit Architecture 2012 za pośrednictwem formatu gbXML

Wprowadzając dane o pomieszczeniach istnieje możliwość definiowania całej struktury budynku. Funkcja kopiowania, przenoszenia pojedynczych pomieszczeń lub całych gałęzi elementów drzewa struktury budynku oraz funkcja dziedziczenia parametrów elementów budynku radykalnie skracają proces wprowadzania danych.

Rys. 9 Przenoszenie pomieszczeń w strukturze budynku

W programie zastosowano również polecenie automatycznego tworzenia następnych kondygnacji, umożliwiające szybkie powielenie danych o pomieszczeniach na następne piętra budynku.

Program Audytor OZC wyposażono w system przeliczania wymiarów przegród budowlanych, dzięki któremu możliwe jest podawanie wszystkich wymiarów w osiach niezależnie od wybranej normy obliczeniowej.

Z każdym wprowadzonym elementem związany jest system kontroli poprawności, jak również system pomocy, pozwalający na uzyskanie informacji o wprowadzanej wielkości lub przywołanie odpowiednich danych katalogowych.

W celu poprawienia czytelności danych, jak również umożliwienia sprawnego wykonywania obliczeń wariantowych w programie, wprowadzono możliwość tworzenia zmiennych (Rys 10). Stosowanie zmiennych umożliwia pełne sparametryzowanie projektu.

Rys 10. Okno z katalogiem zmiennych

Najprostszym przykładem ich zastosowania może być wprowadzanie temperatur w pomieszczeniach i strefach za pomocą zmiennych np. TPIW w piwnicy zamiast liczby 16, TLAZ w łazience zamiast liczby 24 itd. Jeżeli z jakiegoś powodu (np. życzenie inwestora) zajdzie konieczność globalnej zmiany temperatur w wybranym typie pomieszczeń, to wystarczy w jednym miejscu zmienić wartość odpowiedniej zmiennej (np. TPIW z 16 na 8) i przeliczyć projekt w celu uzyskania aktualnych wyników. Zmienne mogą być wykorzystywane także przy podawaniu grubości izolacji, wprowadzaniu wartości współczynników U itd. We wszystkich polach w programie, w których występują wartości liczbowe.

Obliczenia

Program wykonuje obliczenia zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i rozporządzeniami.
Podczas wykonywania obliczeń wykonywana jest pełna kontrola wprowadzonych danych umożliwiająca wykrycie błędnie wprowadzonych informacji. Diagnozowane są również otrzymane wyniki obliczeń. Dzięki rozbudowanej diagnostyce znacznie zostaje ograniczona liczba przypadkowych błędów popełnionych podczas wprowadzania danych (Rys. 11).

Rys. 11 Analiza błędów.

Rys.11 Program wyposażony jest w pracującą na bieżąco analizę błędów dla całego projektu i dla aktualnego działu danych. 

Wyniki obliczeń

Wyniki obliczeń przedstawiane są w formie tabelarycznej oraz graficznej (Rys. 12 i 13). Zawartość tabel może być sortowana według wybranego klucza oraz formatowana, co ułatwia analizę wyników. Wyniki obliczeń współczynników przenikania ciepła U i projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń prezentowane są w dwóch formach. Pierwsza z nich to forma skrócona zawierająca zestawienia otrzymanych wyników. Druga zawiera szczegółowe informacje dotyczące obliczeń, przedstawione w postaci tradycyjnych formularzy używanych przy ręcznych obliczaniach. Pozwala to w pełni udokumentować przeprowadzone przez program obliczenia.

Rys. 12 Wyniki - sezonowe zużycie energii.

Rys 13. Wyniki - przegrody.

Wyniki obliczeń projektowego obciążenia cieplnego poszczególnych pomieszczeń, z uwzględnieniem rozdziału strat ciepła do sąsiednich pomieszczeń, mogą być przenoszone bezpośrednio do programu Audytor C.O. projektującego instalację centralnego ogrzewania.

Wszystkie tabele z wynikami obliczeń mogą być przeglądane na ekranie, drukowane na drukarce oraz przenoszone do innych programów (np. arkusza kalkulacyjnego, edytora tekstów itd.). Przed wydrukiem użytkownik ma możliwość wybrania wielkości i formatu strony, wielkości stosowanej czcionki, zakresu drukowanych stron, jak również podejrzenia wydruku.

Wynikowe Świadectwa Energetyczne mogą być tworzone zarówno dla całego budynku jak i dla jego poszczególnych części (stref, lokali, mieszkań).
Utworzone przez program Świadectwa Energetyczne mogą być drukowane lub zapisywane do zabezpieczonych plików pdf.

Rys. 14 Świadectwo Charakterystyki Energetycznej

 

Wymagania sprzętowe

Wymagania sprzętowe dotyczące programu dostępne są na naspującej stronie - kliknij tutaj
 

 


Pytania i uwagi dotyczące tej witryny prosimy przesyłać na adres: internet@sankom.pl
Prawa autorskie © SANKOM Sp. z o.o.

Ważne informacje o plikach ckie. Administrator